מדיניות אספקה, ביטולים ופרטיות

1. אספקת השירותים
רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ מתחייבת לספק שירותים שנרכשו באתר בתוך עד 14 ימי עסקים באמצעות דואר רשום. התחייבות זו תקפה רק על שירותים ששולמו במלואם באמצעו כרטיס אשראי כמפורט להלן.
רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו /או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות תקלות תקשורת, השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש ל רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ תנקוט רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של עיכוב חריג באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 3.1 להלן.
בכל מקרה תוגבל אחריותה של רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת שירותים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח.
רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו /או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

2. מדיניות פרטיות
כדי לרכוש מוצר או שירות יש למלא את פרטיך האישיים, לרבות פרטי חברה, שם פרטי ומשפחה כתובת ופרטי התקשרות.
למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר ל רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ במועד הרכישה באתר או בעת ביצוע פעולה אחרת באתר, ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר ל רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ לאגור מידע כאמור וכן להעבירו לצד שלישי
מעבר לשימוש הנ "ל רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו /או הנובעים מכח עליון, רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה , למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ.
במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) בגין מבצעים והנחות).
רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון .


הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל פלטפורמות הפעילויות באתר או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.
רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies").
עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

3. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14 ג)ב( לחוק הגנת הצרכן , לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ברכישת פריטים מסוימים , לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה כמפורט בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
א. טובין פסידים;
ב. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995 ;
ג. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
ד. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול , שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב ל רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ בלבד, באמצעות פקס מס' 03-6312242
תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:
- ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק שפרטיו יימסרו לו על ידי רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה: זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול , את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה , תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 3.1 עד 3.4, במקרה שהעסקה שבוטלה הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה , תהא רישוי פלוס - משרד אדריכלות בע”מ רשאית לחייב אותך בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

יועץ בטיחות באש

בטיחות באש

הכנת תכנית בטיחות באש, תכנון ספרינקלרים, הכנת תיקי שטח וטיפול בקבלת אישור בטיחות לטופס 4 מול שירותי הכבאות.


רישוי עסקים

רישוי עסקים

ביצוע כל הבדיקות הנחוצות לפני הקמת עסק, מדידות שטח, תכנון מטבחים, הכנת תכניות אדריכליות, וטיפול מול כל גורמי הרישוי עד לקבלת הרשיונות הדרושים.


תוספות בניה והיתרי בניה

היתרי בניה

ליווי אישי משלב תכנון הבנייה ועד לקבלת היתר הבנייה מהוועדה הרלוונטית ברשות המקומית.


רישיון עסק למסעדה | רישיון יצרן מזון

רשיון יצרן

טיפול בכל השלבים הדרושים לקבלת הרישיון, כולל תכנון מטבחים, עריכת תכניות אדריכליות למשרד הבריאות, חלוקת שטחים ותהליכי זרימה, תכנון מערך הציוד, כתיבת נהלים ותקנים בינלאומיים ועוד.


יועץ נגישות | אישור נגישות

נגישות

ביצוע כל הבדיקות וההתאמות הדרושות להנגשת העסק לכלל האוכלוסיה, לרבות מתן פתרונות יצירתיים לכל מגבלה, ביצוע סקרי נגישות, פיקוח וליווי אישי לכל פרויקט נגישות.


רישוי פלוס מתגאה בסטנדרט שירות גבוה במיוחד המתאפיין בזמני תגובה קצרים, הקפדה על יחס אישי והשקעה במערכות טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות ניהול ומעקב אחר תיקי הלקוחות ועידכון שוטף לאורך כל שלב, עד לסיום מוצלח של התהליך. החברה נבחרה לספק שירותים עבור בתי עסק קטנים וגדולים, ביניהם: אופטיקנה, מחסני להב, יינות ביתן, האופה מבגדד, קפה ג'ו, רי באר, איי דיגיטל, פיצה האט וחברות מובילות נוספות.