חבילות שירות

תיק מידע

השירות כולל:

• ביקור בבית העסק
• איסוף נתונים רלוונטיים מבית העסק
• עיון בתיק בניין ואיסוף נתונים רלוונטיים מהרשות פגישת אפיון והבנת צרכי הלקוח במשרד רישוי פלוס פתיחת תיק מידע במערכת רישוי זמין הארצית
• הזנת מפה טופוגרפית ערוכה ע"י מודד מוסמך שהתקבל מהמזמין ומעודכנת לחצי שנה אחרונה
• בדיקת תיק המידע להיתר ובחינת ההשלכות לבקש

בקשה לשימוש חורג/ היתר בנייה

השירות כולל:

• שרטוט תכנית אדריכלית להיתר על פי חוק תכנון ובנייה
• בדיקת תוכניות והתאמתם לתקנות הרלוונטיות
• השגת מסמכים וטפסים רלוונטיים לצורך הגשת הבקשה
• התחברות למערכת רישוי זמין באמצעות כרטיס חכם"
• הזנת פרטי הבקשה כולל טעינת מסמכים במערכת המקוות
• הכנת קובץ חישובי שטחים למערכת המקוונת
• הזנת מסמכים, תצהירים ונספחים לבקשה, חתומים בתכנה דיגיטלית
• בדיקת שלמות ותקינות המסמכים במערכת
• טעינת תוכניות עסק אדריכליות במערכת המקוונת
• הכנת טופס הצהרת מהנדס ללא חישובי שטחים סטטיים חתום ע"י מהנדס קונסטרוקטור
• הגשת בקשה להיתר במערכת המקוונת והזנת נתונים
• טיפול מול משרד פרסום שיבחר על ידי המזמין
• מעקב אחר הבקשה במערכת המקוונת
• ליווי וזירוז הליכים עד לקבלת היתר
• הפקת דוחות ומתן עדכונים שוטפים לסטטוס הבקשה
• פעולות מאומצות לזירוז הליכים לקבלת היתר
• הכנת מסמכים לגורמים השונים, בית משפט, ומחלקת פיקוח ככל שיידרש )במידת הצורך בלבד

היתר פרגוד (סגירת חורף)

השירות כולל:

• בדיקת תיק המידע להיתר ובחינת ההשלכות לבקשה
• שרטוט תכנית אדריכלית לסגירת החורף
• הכנת תרשימים הנדסיים של הפרגוד, פירוט הרכיבים ההנדסיים, מפרט החיבורים בין חלקי המבנה, תיאור חזיתות הפרגוד, חתכי אורך ורוחב, ופירוט החומרים מהם ייבנה הפרגוד.
• בדיקת תוכניות והתאמתם לדרישות העירייה
• השגת מסמכים וטפסים רלוונטיים לצורך
• הגשת הבקשה
• הכנת תצהיר מהנדס על התחייבות לבדיקת הפרגוד לאחר הקמתו
• הגשת בקשה לסגירת חורף במערכת המקוונת והזנת נתונים ככל שידרשו
• ליווי עד לקבלת אישור מוועדת הפרגודים העירונית

היתר פרגוד (סגירת חורף)

השירות כולל:

• תוכניות לביצוע: הכנת סט תוכניות לבנייה לקבלן, רשימת ציוד ופיקוח עליון.
• חוות דעת נגישות: הכנת חוות דעת לרישיון עסק (טופס 8 ב) חתומה מורשה נגישות מתו"ס ושירות
• בטיחות אש: הכנת תכנית בטיחות אש על פי דרישות חוק התכנון והבנייה ודרישות של שירותי הכבאות