חבילות שירות

חוות דעת נגישות לרישיון עסק

השירות כולל:

• ביקור ראשוני באתר / קבלת תוכניות מאדריכל הפרויקט
• סיווג המבנה על פי חוק הנגישות על כל חלקיו
• בחינת תוכניות שהתקבלו , ומתן הנחיות ראשוניות לתכנון
• בדיקת תכנית בהתאם לפעילות המבנה ולדרישות התקנות
• מתן חוות דעת להטמעת מרכיבי נגישות בתוכניות
• שרטוט מרכיבי הנגישות על גבי התוכנית של אדריכל הפרויקט
• התייעצות עם מורשה נגישות שירות בהתאם לדרישות התקנות
• ביצוע סקר נגישות ובדיקת התאמות נגישות
• בחינה וייעוץ בבחירת חלופות לביצוע
• מתן חוות דעת נגישות לביצוע מרכיבי נגישות הכוללת המלצה לספקים מבצעים בחינת קבלת פטורים ודרישות מופחתות בסמכות מורשה נגישות תשתיות • וסביבה הכנת חוות דעת לרישיון עסק )טופס8 ב( חתומה מורשה נגישות תשתיות וסביבה הכנת חוות דעת לרישיון עסק )טופס 8 ב( חתומה מורשה נגישות השירות
• פיקוח עליון על מרכיבי נגישות באתר

2. אישור נגישות לרישיון עסק

השירות כולל:

1. הגעה למקום העסק וביצוע בדיקות מקדימות
2. תכנון פתרונות וחלופות לביצוע נגישות בעסק
3. בחינה וייעוץ בבחירת חלופות ביצוע
4. אומדן עלויות ביצוע לחלופות נגישות
5. הכנת חוות דעת למרכיבי הנגישות בעסק, ליווי ביצוע התאמות נגישות בעסק קיים
6. אישורי נגישות לתכניות רישוי עסק, כולל שילוב מורשה נגישות שירות במתן דרישות נגישות
7. אישור פטורים ממרכיבי נגישות, בהתאם לתקנות

אישור נגישות להיתרי בנייה

השירות כולל:

• מתן חוות דעת נגישות לביצוע מרכיבי נגישות הכוללת המלצה לספקים מבצעים
• בחינה וייעוץ בבחירת חלופות לביצוע
• בחינת קבלת פטורים ודרישות מופחתות בסמכות מורשה נגישות תשתיות וסביבה
• הכנת חוות דעת להיתר בנייה חתומה מורשה נגישות תשתיות וסביבה
• הכנת חוות דעת להיתר בנייה חתומה מורשה נגישות השירות
• חתימה של מורשה הנגישות על גבי תכנית האדריכלית של היתר הבנייה מאדריכל הפרויקט

אישור נגישות לטופס 4

השירות כולל:

• מתן חוות דעת נגישות לביצוע מרכיבי נגישות הכוללת המלצה לספקים מבצעים
• בחינה וייעוץ בבחירת חלופות לביצוע
• בחינת קבלת פטורים ודרישות מופחתות בסמכות מורשה נגישות תשתיות וסביבה
• הכנת אישור נגישות לטופס 4 חתום מורשה נגישות תשתיות וסביבה
• הכנת אישור נגישות לטופס 4 חתום מורשה נגישות השירות
• פיקוח עליון על מרכיבי נגישות באתר

5. ייעוץ מקצועי, פיקוח וליווי אישי לכול פרוייקט הנגישות.